ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (uittreksel)


VERKOOPVOORWAARDEN(uittreksel)

1. Definities en toepasselijkheid.
1.1.1 De verkoopvoorwaarden van SKB zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
       bestellingen en overeenkomsten van SKB. Afwijkingen zijn slechts geldig indien
       uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
1.1.2 Indien een bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven        de overige bepalingen volledig van kracht. SKB en de klant zullen dan in overleg  
       treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling
       overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel van strekking der vernietigde
       bepaling rekening wordt gehouden.
1.1.3 SKB is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van de SKB te wijzigen.
2. Prijzen.
2.1 De verkoopprijs luidt in euro's inclusief BTW maar exclusief eventuele verzend- of
       bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
2.2 Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende product, wordt niet
       afgerekend bij de kassa. Indien mogelijk wordt de verkoopprijs vastgesteld door de
       dienstdoende verkoopmedewerker van SKB met prijsbevoegdheid.
2.3 SKB heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden,
       waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.
2.4 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie en schrijffouten in
       aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere
       bescheiden afkomstig van SKB, binden SKB niet. Evenmin is SKB gebonden aan
       prijsaanduiding als prijskaarten, stickers of labels die niet op de juiste producten zijn
       geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak (al dan niet door toedoen van SKB)
       zijn geplaatst, evenals aantoonbare beschadiging van de stickers-prijskaarten en labels
2.5 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van SKB. Eventuele
       bezorgkosten zijn niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de klant.
3. Offertes.
3.1 Alle door de SKB uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van
       maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
3.2 SKB behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
3.3 SKB is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant
       schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.
4. Prijsverhogingen.
4.1 Indien SKB met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is SKB niettemin gerechtigd
       tot verhoging van de prijs. SKB is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen,
       arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan
       15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.2 De in lid 1 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden door een
       schriftelijke verklaring van de klant, door SKB ontvangen binnen 8 dagen nadat de
       klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.
5. Garantie.
5.1 Buiten elektrische apparaten geeft SKB geen garantie op de door haar ter verkoop
       aangeboden producten.
5.2 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien een afgetekende kassabon kan
       worden overlegd.
5.3 De kassabon wordt als geldig aankoopbewijs aangemerkt.
5.4 De klant dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek
       vertoont waarvoor de garantie geldt.
5.5 De garantietermijn geldt voor producten van 10 tot 15 euro binnen een werkdag van 24 uur.
       Producten van 15 tot 50 euro binnen 5 werkdagen en voor producten boven de 50 euro een   maand garantie.  
5.6 Garantiegevallen worden uitsluitend op afspraak behandeld.
5.7 Ingeval van gebreken wordt door SKB per garantiegeval afzonderlijk beoordeeld of en        zo ja in welke mate er sprake is van een gebrek. SKB geeft binnen 5 werkdagen na  
       ingebrekestelling door de klant, uitsluitsel aan de klant.
5.8 SKB heeft het recht te kiezen om het product te vervangen dan wel de koopsom in
       contanten te restitueren of een tegoedbon uit te schrijven.
5.9 De garantie vervalt indien sprake is van doorverkochte producten.
5.10 De garantie vervalt indien de klant zelf schade heeft veroorzaakt door een onjuiste
       behandeling van een gegarandeerd product.
5.11 Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
       a. het niet hebben doen aansluiten van een bij SKB gekocht product door een
             Erkende installateur.
       b. het verkeerd hebben gemonteerd van een bij SKB gekocht product
       c. het onoordeelkundig hebben getransporteerd van een bij SKB gekocht product
       d. het in gebruik nemen en/of houden van een bij SKB gekocht product voor een
             ander doel dan waarvoor deze is bedoeld.
6. Verkochte producten.
6.1 Producten welke zijn verkocht en betaald dienen in beginsel direct te worden meegenomen.
Indien een product niet kan worden meegenomen door de klant wordt deze van een verkocht kaartje voorzien ( zie punt 6,2). Indien het verkochte artikel langer dan 5 werkdagen in de winkel staat wordt per week € 12,50 opslag kosten in rekening gebracht.
Indien het artikel na 4 weken nog niet is opgehaald, zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt, vervalt het eigendomsrecht van de koper en kan het product opnieuw door SKB in de verkoop worden gebracht, zonder recht op terugbetaling van de aankoopsom.
6.2 Producten welke zijn verkocht en betaald en bezorgd moeten worden, dienen te
        worden voorzien van de verkoopkaart. Bezorgkosten dienen gelijktijdig met de
       aankoop van het product c.q. producten te worden voldaan. Na betaling zal een
       afspraak voor de aflevering van artikelen worden ingepland.
7.Retourneren/ruilen.
7.1. Met uitzondering van producten voorzien van een garantiebewijs kunnen producten bij
       SKB NIET worden geruild.
 8.Eigendomsrecht.
8.1 SKB blijft eigenaar van het verkochte product, zolang de klant niet volledig heeft
       voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
9. Betaling.
9.1 De klant dient het aankoopbedrag volledig door middel van een wettig betaalmiddel
       (met uitzondering van 1 en 2 eurocenten, 500 en 200 euro biljetten) te voldoen op het moment van aflevering,
       met dien verstande dat producten eerst bij de kassa moeten worden betaald, voordat de   producten bij de afdeling afgifte goederen kunnen worden opgehaald.  
9.2 Betaling kan NIET geschieden in termijnen.
9.3 Bij bezorging dient betaling direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden en   MOET betaling in ieder geval voor de levering van de producten plaatsvinden.  
10. Bezorging, schade en aflevering.
10.1 Op verzoek kan de klant gebruikmaken van de bezorgservice van SKB. Voor
       bezorging van producten worden bezorgkosten door SKB in rekening gebracht aan de
       klant. De hoogte van de eventuele bezorgkosten is afhankelijk van de aankoopprijs en
       de afstand tussen SKB en het afleveradres. De tarieven zijn verkrijgbaar bij de kassa.
10.2 Indien de klant gebruik wenst te maken van de bezorgservice van de SKB wordt er
       afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd. Dit geschiedt in
       overleg binnen 5 werkdagen. In overleg met de klant kan dit binnen maximaal 3
       weken, waarbij elke week, of deel ervan, langer dan de 5 werkdagen, extra wordt
       belast met een opslaggeld van 12,50 euro.
10.3 Aflevering geschiedt door SKB bij de voordeur en alleen op de begane grond,
       uitgezonderd flats met een toegankelijke lift.
10.4 Voor het bezorgen van producten door SKB dient de klant voorafgaand te controleren
       of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste
       locatie te kunnen plaatsen. Het aankoopbedrag kan bij in gebreke blijven hiervan, niet
       worden geretourneerd. Indien de klant op het afgesproken tijdstip niet thuis is, dan wel
       geen voorziening heeft getroffen waardoor de producten kunnen worden afgeleverd,
       zal SKB, indien producten alsnog moeten warden afgeleverd, extra kosten in rekening
       brengen.
10.5 Als de bezorgservice van SKB wordt verzocht de producten in het pand te plaatsen en
       daarvoor tijd is, is SKB NIET verantwoordelijk voor de eventuele daardoor ontstane
       schade, noch aan het product, noch aan de woning toegebracht.
10.6 Aansluiting van producten geschiedt door de klant. Bij wasmachines, kachels en
       gasfornuizen dient een erkende installateur deze producten aan te sluiten, op verzoek
       en kosten van de klant.
10.7 Schadeclaims met betrekking tot de schade die door de bezorgservice is toegebracht
       dient terstond op de ritbrief te worden vermeld en gemeld te worden aan de
       bedrijfsleider van de SKB.
10.8 Schadeclaims als genoemd onder lid 10.7 worden achteraf niet in behandeling
       genomen.
10.9 In geval van een schadeclaim als bedoeld onder lid. 10.7 dient de klant bij aflevering
       de koopsom volledig te voldoen en is de klant niet gerechtigd de betaling geheel of
       gedeeltelijk op te schorten.
10.10 De klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de
       schadeclaim. De klant geeft SKB gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de
       omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.
11. Inspectie en schadeclaims m.b.t. producten die de klant zelf heeft afgehaald.
11.1 De klant is verplicht vooraf de bij SKB aan te kopen producten te inspecteren.
11.2 De klant aanvaardt het product zoals het is voor de gevraagde prijs.
11.3 Bij de kassa kan over de prijs en toestand van het product niet worden geklaagd.
11.4 De klant is verantwoordelijk voor alle schade die is ontstaan tijdens eigen vervoer. De
       schade komt niet in aanmerking voor reclamaties.
12. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens.
12.1 SKB leeft de wettelijke voorschriften, met betrekking tot de bescherming van
       persoonsgegevens, zoals is vastgelegd in de AVG na.
12.2 De door de klant verstrekte gegevens worden door SKB uitsluitend gebruikt voor het
       verwerken van de overeenkomst.
13. Aansprakelijkheid en vrijwaring.
13.1 SKB is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden,
       dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.
13.2 SKB is voorts niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van gebruik dat afwijkt
       van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product.
13.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting onder lid 13.1 blijft buiten toepassing, indien de
       schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SKB of haar
       ondergeschikten.
13.4 De aansprakelijkheid van SKB in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe
       schade.
13.5 SKB sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolg-schade, immateriële
       schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade.
13.6 De omvang van de aansprakelijkheid van SKB is in alle gevallen maximaal gelijk aan
       het factuur- c.q. aankoopbedrag. - 5 -
14. Overmacht.
14.1 Indien SKB door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar
       verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot
       de duur van de overmachttoestand.
14.2 In geval van overmacht aan de zijde van SKB heeft de klant geen recht op enige
       (schade-)vergoeding.
14.3 Onder overmacht van SKB wordt verstaan, elke van de wil van SKB onafhankelijke
       omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van
       SKB kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van
       de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheid worden ook gerekend:
       staking, files, stroomstoring en problemen met het transport.
15. Verzuim/ontbinding.
15.1 Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
       voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant
       zonder ingebrekestelling in verzuim. SKB is dan en in geval van faillissement,
       surseance van betaling of onder curatelenstelling van de klant gerechtigd de uitvoering
       van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te
       schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de
       direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
       zonder dat SKB tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder
       aan SKB toekomende rechten.
15.2 Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan
       komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening
       van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd
       conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk 11. Indien SKB aantoont hogere
       kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze
       kosten voor vergoeding in aanmerking.
16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
16.1 De rechter van de vestigingsplaats van SKB, die bij de overeenkomst partij is, is
       bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de
       ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen
       verzetten. SKB houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgend de
       algemene regelingen bevoegde rechter.
16.2 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands Recht van toepassing.
17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
17.1 Deze voorwaarden zijn tevens te vinden op de web-site van SKB.
18. Slotbepaling.
       De overeenkomsten en algemene voorwaarden van SKB beogen een redelijke regeling
       van rechtsverhouding(en) tussen SKB en haar klanten. In geval van nietigheid van een  of meer bepalingen uit een tussen SKB en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn  partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke  niet nietig zijn.  
Borne, Oktober 2018

Mobirise page builder - Go now